#28 Essential Tips for Starting a Balcony Vegetable Garden | Urban Gardening

I LICENSE MUSIC FOR MY VIDEO HERE. Click the link below to get 2 extra months free :) https://bit.ly/3NgdrIY No winter lasts forever; no spring skips its turn. There is a loveliness to life that does not fade. Winter, it is the time for home. And January and February are such a good time to start planning your balcony vegetable garden. Oscar Wilde said once, "Wisdom comes with winters." Preparing our growing space, but more importantly, preparing our mind is the key to a successful and fruitful vegetable season. Essential Tips for Starting Balcony Vegetable Garden / Tips để bắt đầu trồng rau trên ban công https://www.her86m2.com/green-living/essential-tips-for-starting-a-balcony-vegetable-garden My 8sqm balcony vegetable garden / Khu vườn 8 mét vuông của mình: https://www.her86m2.com/green-living/8sqm-balcony-garden Bokashi Compost / Phân bón Bokashi: https://www.her86m2.com/green-living/bokashi-compost-organic-fertilizer-for-balcony-garden Không có mùa đông nào kéo dài mãi mãi; không có mùa xuân nào mất lượt.Cuộc sống có gì đó chẳng mờ phai. Mùa đông, đó là thời gian cho mái ấm. Tháng 1 và tháng 2 là thời điểm thích hợp để bắt đầu lên kế hoạch cho vườn rau trên ban công. Oscar Wilde đã từng nói: "Sự khôn ngoan đến cùng với mùa đông." Chuẩn bị không gian, nhưng quan trọng hơn là chuẩn bị tâm thế là chìa khóa của một mùa rau thành công và trĩu quả. ========== SUPPORT ME SO I CAN CREATE MORE QUALITY CONTENT / ỦNG HỘ MÌNH LÀM TIẾP NHỮNG NỘI DUNG NHƯ NÀY: https://paypal.me/ThuThuyDao https://www.patreon.com/her86m2 PHOTO EDITING PRESETS FOR LIGHTROOM / PRESETS CHỈNH ẢNH: https://www.her86m2.com/store BUYING PRINTS / MUA ẢNH IN MÌNH CHỤP: https://www.her86m2.com/print-shop STAY CONNECTED / KẾT NỐI VỚI MÌNH: Website: https://www.her86m2.com Instagram: https://www.instagram.com/thuydao__/ ========== GARDENING TOOLS / ĐỒ NGHỀ LÀM VƯỜN Sách làm vườn / Book to Balcony Gardening: https://amzn.to/2QoTmUR Nhà kính / Mini Greenhouse: https://www.ebay.de/itm/372659505542 Thùng Bokashi / Bokashi Composting: https://geni.us/bokashi Đất trồng cây / Soil: https://geni.us/vegsoil Đất gieo hạt / Potting Soil: https://amzn.to/2Epnlcb Rơm / Straw: https://amzn.to/3hqVtmA For those who can't do Bokashi Composting: Phân từ Móng, sừng động vật/ Horn Shavings: https://amzn.to/3gekgJr Phân bón từ phân gà / Chicken Manure / : https://amzn.to/31eTpZC Phân bón lỏng đóng chai / Fertilizer: https://amzn.to/32bEaj8 Kiềm / Calcium: https://amzn.to/3aEEz1w ========== DIY GEARS: https://www.her86m2.com/my-stuff ========== CAMERA GEARS / ĐỒ MÁY ẢNH: https://www.her86m2.com/my-stuff ========== TIMESTAMP: 0:00 Intro 0:41 Check the rules / Kiểm tra các quy định 1:25 Calculate the time you have / Tính toán thời gian? 2:02 Set a budget / Đặt ra ngân sách 2:52 Choose the right plants / Chọn đúng cây 5:53 You'll need a plan / Lên kế hoạch 7:23 Healthy soil / Đất khoẻ 8:42 Early sowing / Gieo hạt sớm 9:13 Polyculture / Đa canh 10:30 Rotate crops each year / Luân canh #balconygarden #urbangardening #permaculture A big thank you from bottom of my heart to the beloved people who help translate/correct the subtitles: Lari (Russian) Aya (Japanese) Katja (German) Hyelin (Korean) Love you all!